Algemene voorwaarden

1. Algemeen

MMProjects, gevestigd te Borculo, aan het adres Koningin Julianastraat 21, 7271 GN en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 55849431 in deze vertegenwoordigd door de heer Klein Severt en/of de heer van Dijk.

De dienstverlening van MMProjects bestaat uit het aanbieden van websites, scripts en eventuele van dienst met betrekking tot hosten van website in de vorm van server verhuur. Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door MMProjects zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door MMProjects zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van MMProjects, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
2.3 MMProjects is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 MMProjects zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MMProjects het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MMProjects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MMProjects zijn verstrekt, heeft MMProjects het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3 MMProjects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MMProjects is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MMProjects kenbaar behoorde te zijn.

4. Levering en levertijd

4.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
4.2 Tussentijdse resultaten worden door MMProjects op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. Als de laatste betaling binnen is word deze geplaatst op de live server.
4.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MMProjects, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
4.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

5. Copyright

5.1 Al het door MMProjects vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MMProjects niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
5.2 Het eigendom van door MMProjects verstrekte ideeën, concepten, (proef)ontwerpen, webdesign, website, sourcecode of domeinnaam blijft volledig van MMProjects, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan MMProjects hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is MMProjects gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
5.3 MMProjects behoud zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5.4 Ook het verhuur/verkoop van de diensten die gemaakt zijn door MMProjects zijn uitsluitend bruikbaar door de opdrachtgever en geheel niet voor andere partijen. Hier kan ook een redelijke vergoeding voor in rekening gebracht worden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Voor zover MMProjects bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MMProjects op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met MMProjects of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MMProjects.
6.2 MMProjects is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
6.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MMProjects slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MMProjects voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7. Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW , tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
7.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor MMProjects naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan MMProjects, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts MMProjects daartoe bevoegd.
8.2 De door MMProjects bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan MMProjects.
8.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MMProjects te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.4 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
8.5 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart MMProjects van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die MMProjects sluit met haar Opdrachtgevers.
8.6 Alle door MMProjects ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door MMProjects voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

9. Overig

9.1 MMProjects zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan MMProjects.
9.2 Wanneer MMProjects bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. MMProjects is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
9.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MMProjects zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
9.4 MMProjects is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoud MMProjects zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
9.5 MMProjects geeft alleen support op het afgeleverde product in de originele staat. D.w.z. als de afnemer zelf in de sourcecode aanpassingen verricht is er geen garantie en word hier geen support op geleverd.

MMProjects is te allen tijde bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.